EnglishPolishRussian

Hala napraw elektrycznych – bocznica kolejowa Warszawa Grochów

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o.  na zlecenie zamawiającego PKP Intercity S.A. Zakład Centralny Dział Infrastruktury realizuje inwestycję pt: „Budowa stanowiska diagnostycznego do prób elektrycznych wagonów w Hali Napraw Elektrycznych na terenie Bocznicy Kolejowej Warszawa Grochów.” o wartości netto  3 117 000,00 zł.

W zakres robót weszły:

Roboty przygotowawcze:

– demontaż wskaźników torowych, szafy elektrycznej, rozdzielni 3 kV , połączeń kablowych i drobnego sprzętu instalacyjnego

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

– pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Roboty ziemne:

– wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

– zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV

– zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Budynek stacji:

– budynek stacji z instalacjami elektrycznymi

– izolacje przeciwwodne ściany piwnicy z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno

– izolacje cieplne i przeciwwodne ściany piwnicy z polistyrenu ekstrudowego

– izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

– tynk cienkowarstwowy

– opaska budynku z kostki brukowej

W zakres robót weszły również wykonanie warstw odsączających z piasku w korycie na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; szafka potrzeb własnych, skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg, szafka rozdzielnicy RZ, przetwornica wielonapięciowa G1, połączenia kablowe.

Ponadto:

– układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych

– układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

– dostarczenie sprzętu BHP

– instalacja uziemiająca zewnętrzna

– montaż uziomów poziomych w wykopie

– złącza kontrolne w instalacji odgromowej

– badania i pomiary instalacji uziemiającej

– roboty ziemne – wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach

  Budynek stacji G2 i G3:

– opaska budynku z kostki brukowej

– instalacja uziemiająca zewnętrzna

– przetwornica wielonapięciowa G2

– wyposażenie elektroenergetyczne stacji G3

– pole SL i celka minusowa

– próby pomontażowe

– przebudowa torów nr 270 i 272

Regulamin plików cookies i polityka prywatności