EnglishPolishRussian

POLITYKA JAKOŚCI


Celem Firmy jest wypracowanie i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zdobycie ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych.

Zarząd Spółki wprowadzając system zarządzania jakością przyjmuje zasadę, że: Zadowolenie klientów z jakości świadczonych przez nas usług jest głównym kryterium oceny pracy Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. Strategią Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. jest osiągnięcie celów  poprzez wykonywanie usług o wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie, a przede wszystkim zaspokajających potrzeby klientów. Kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy firmy, zdobywanie kwalifikacji i nabywanie kompetencji pracowników, otwartość na najnowsze rozwiązania technologiczne, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i jasne wyznaczanie celów. Realizując działania pamiętamy o poszanowaniu naszych partnerów, klientów oraz środowiska. Firma włącza się w działania społeczne.

 

Naszą myślą przewodnią jest:„Budujemy relacje, dzielimy się energią”.

 

Pracownicy przedsiębiorstwa są autorami każdego sukcesu, przyjmują pełną odpowiedzialność  za jakość swojej pracy i biorą czynny udział w kształtowaniu Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o.

POLITYKA ŚRODOWISKA


Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. dostosowuje procesy, technologie i organizację robót budowlanych do wymogów ochrony środowiska naturalnego. Nasza firma działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, ideą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowaniem środowiska naturalnego jest ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa.

 

Naszym celem jest:

  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

  • racjonalizacja zużycia materiałów,

  • obniżanie zużycia czynników energetycznych,

  • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTA I HIGIENY PRACY

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowy priorytet rozwoju przedsiębiorstwa. Zarząd oraz pracownicy wyznają zasadę, iż żadne czynności zawodowe nie mogą być wykonywane w sposób zagrażający zdrowiu. Zarząd firmy wierzy, że ciągłe polepszanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli całkowicie zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, dlatego wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Bezpieczeństwo i higienę pracy chcemy osiągnąć poprzez:

  • dążenie do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz obniżenie ryzyka w miejscu pracy,

  • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji  pracowników w zakresie BHP,

  • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,

  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii, uwzględniających najwyższy stopień ochrony pracownika,

  • zapewnienie środków do realizacji założeń polityki  BHP,

  • stałe podnoszenie wśród zatrudnionych świadomości i współodpowiedzialności za zdrowie swoje oraz zdrowie innych pracowników.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. ma pełną świadomość znaczenia polityki BHP w rozwoju firmy. Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest stworzenie pracownikom warunków zatrudnienia eliminujących w maksymalnym stopniu wypadki przy pracy, urazy czy inne potencjalne niebezpieczeństwa. Pracownicy są motywowani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechodzą w tym zakresie wszystkie wymagane szkolenia. Od każdego pracownika oczekujemy współpracy przy realizacji polityki BHP, osobistego zaangażowania w zrozumienie wagi problemów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik jest kluczowym ogniwem w łańcuchu działań na rzecz poprawy warunków pracy i eliminacji różnego typu ryzyk zawodowych, jak również wypadków przy pracy.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności