EnglishPolishRussian

Polityka jakości, środowiska i BHP

 

Kluczowe działania i cele.

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa „EL-IN” Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, kolejowego, infrastrukturalnego.

Celem Firmy jest wypracowanie i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zdobycie ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych.

Zarząd Spółki wprowadzając system zarządzania jakością przyjmuje zasadę, że:

Zadowolenie klientów z jakości świadczonych przez nas usług jest głównym kryterium oceny pracy Przedsiębiorstwa „EL-IN” Sp. z o.o. Strategią „EL-IN” Sp. z o.o. jest osiągnięcie celów  poprzez wykonywanie usług o wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie, a przede wszystkim zaspokajających potrzeby klientów. Kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy firmy, zdobywanie kwalifikacji i nabywanie kompetencji pracowników, otwartość na najnowsze rozwiązania technologiczne, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i jasne wyznaczanie celów. Realizując działania pamiętamy o poszanowaniu naszych partnerów, klientów, środowiska. Firma włącza się w działania społeczne. Naszą myślą przewodnią jest:

„Budujemy relacje, dzielimy się energią”.

Pracownicy  przedsiębiorstwa są autorami każdego sukcesu, przyjmują pełną odpowiedzialność  za jakość swojej pracy i biorą czynny udział w kształtowaniu Przedsiębiorstwa „EL-IN” Sp. z o.o.

 

Polityka środowiska

 

Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową Przedsiębiorstwo „EL-IN” Sp. z o.o. dostosowuje procesy, technologie i organizację robót budowlanych do wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Nasza firma działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, idea zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego jest ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest:

  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • racjonalizacja zużycia materiałów
  • obniżanie zużycia czynników energetycznych
  • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

 

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowy priorytet rozwoju przedsiębiorstwa. Zarząd oraz pracownicy wyznają zasadę, iż żadne czynności zawodowe nie mogą być wykonywane w sposób zagrażający zdrowiu.

Zarząd firmy wierzy, że ciągłe polepszanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli całkowicie zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym dlatego wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo i higienę pracy chcemy osiągnąć poprzez:

 

  • dążenie do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz obniżenie ryzyka w miejscu pracy
  • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji  pracowników w zakresie BHP
  • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii, uwzględniających najwyższy stopień ochrony pracownika
  • zapewnienie środków do realizacji założeń polityki  BHP
  • stałe podnoszenie wśród zatrudnionych świadomości i współodpowiedzialności za zdrowie swoje oraz zdrowie innych pracowników

 

Zarząd „EL-IN” Sp. z o.o. ma pełną świadomość znaczenia polityki BHP w rozwoju firmy. Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest stworzenie pracownikom warunków zatrudnienia eliminujących w maksymalnym stopniu wypadki przy pracy, urazy czy inne potencjalne niebezpieczeństwa. Pracownicy są motywowani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechodzą w tym zakresie wszystkie wymagane szkolenia. Od każdego pracownika oczekujemy współpracy przy realizacji polityki BHP, osobistego zaangażowania w zrozumienie wagi problemów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik jest kluczowym ogniwem w łańcuchu działań na rzecz poprawy warunków pracy i eliminacji różnego typu ryzyk zawodowych, jak również wypadków przy pracy.,

 

Regulamin plików cookies i polityka prywatności