Aktualnie w EL-IN

Szlak kolejowy Krzyżanowice-Chałupki

Listopad 22, 2017
  •  
  •  

Na zlecenie zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na szlaku Krzyżanowice- Chałupki w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Prace na linii E-69 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”.

Realizacja zadania prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i instrukcji oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w tym między innymi: wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia (infrastruktura i sterowanie) na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Efektem wykonanej przebudowy infrastruktury kolejowej będzie uzyskanie prędkości pociągów nie mniejszej niż 110 km/h.

W szczegółowy zakres zadnia wchodzi:

1) Przebudowa nawierzchni kolejowej w torze nr 1 i 2 na szlaku Krzyżanowice-Chałupki

2) Wzmocnienie podtorza

3) Kompleksowa przebudowa nawierzchni 7 przejazdów

4) Rewitalizacja 6 obiektów inżynieryjnych

5) Przebudowa 4 peronów jednokrawędziowych

6) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 1 i nr 2

7) Przebudowa oświetlenia na przejeździe kat.A

8) Wymiana 2 rozjazdów wraz z napędami w stacji Chałupki

9) Przebudowa urządzeń srk związana z wymianą nawierzchni

10) Wymiana 5 rozjazdów wraz z napędami w stacji Krzyżanowice

11) Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej oraz certyfikacja w zakresie podsystemów „infrastruktura” i „sterowanie” na wymieniony wyżej zakres robót.